Environmentální kodex demonstrace

23.3.2017 18:00
Environmentální kodex demonstrace

Věnujte prosím pár chvil krátkému kodexu festivalu, jehož cílem je zachování ochrany životního prostředí. Samozřejmostí na happeningu je třídění organického odpadu, plastů, papíru a bude zde rovněž kontejner na sklo.

Spolek Legalizace s partnery festivalu deklarují tyto environmentální zásady festivalu a zároveň vyzývají všechny účastníky k naplnění bodů krátkého kodexu pro zachování ochrany životního prostředí:

1. Minimalizujeme vznik odpadu

Účastníky festivalu prosíme o co nejmenší produkci vlastního odpadu. Když už po sobě odpad vytvoříte, prosíme o jeho likvidaci formou jednoduchého třídění.

2. Půllitrové kelímky od piva jsou zálohované částkou 2,- Kč

Pro minimalizaci volně se povalujících kelímků od piva po parku jsou všechny půllitrové kelímky zálohované dvěma korunami. Po vypití nápoje kelímek můžete vrátit ve dvou sběrných místech, kde za každý kelímek obdržíte 2,- Kč.

3. Kompostujeme organické zbytky

Směsný komunální odpady dnes obsahuje přibližně 40% bioodpadů. Jejich vytříděním tak můžeme významně snížit množství odpadů odvážených do spalovny nebo ukládaných na skládky. Pokud organické zbytky svépomocí zpracujeme na kompost, z organického materiálu odpad nevznikne. Minimalizujeme tak množství odpadů a navíc získáme užitečný kompost, který je potřebný pro pěstování kvalitních rostlin.

V rámci festivalu proto realizujeme společné komunitní kompostování, kterým snižujeme množství směsných komunálních odpadů. U hlavního recyklačního místa se stánkem pro zpětný odběr kelímků je umístěn zateplený otočný kompostér JORA, do kterého se sváží organické zbytky ze sběrných nádob a od stánkařů. Stánkaři zapojení do kompostování mají od velkoobchodu Nakompost.cz zapůjčený koš a kompostovatelný sáček. MMM 2016 se tak partnersky zapojuje do projektu Kompostuj.cz.

4. Třídíme jednotlivé složky odpadu

Účastníky festivalu prosíme o zapojení do kolektivního sběru a třídění odpadu. Po festivalovém areálu Letenské pláně jsou rozmístěny trojice obručí. V každé trojici je vždy žlutý pytel na plasty, modrý na papír a černý na směsný odpad. U dvou sběrných míst pro zpětný výkup kelímků jsou obruče s pytlem na nápojové kartony a pytlem na hliníkové plechovky. Sběrná místa jsou rovněž vybavena nádobou na sběr baterií. U hlavního sběrného místa je k dispozici také kontejner na sklo.

5. Festivalová produkce končí v 22hod.

Budeme minimálně používat světelné zdroje a působit hlukovou zátěží okolí v době večerního klidu. Účastníky prosíme, aby se z festivalu vraceli v ukázněné formě a spoluvytvářeli tak pozitivní pověst festivalu.

6. Jsme blízko zastávek MHD

Účastníky festivalu prosíme, aby se na festival a z festivalu dopravovali hromadnou dopravou nebo jiným ekologickým způsobem (pěšky, na kole, koloběžce, ekole, hybridním automobilem).

7. Prezentace neziskových organizací a doprovodný environmentální program

Během festivalu se můžete seznámit s neziskovými organizacemi, které se snaží zachovat nebo budovat stabilní a zdravé životní prostředí, které hájí veřejné zájmy, poukazují na problémy naší společnosti a nabízí řešení k optimalizaci stávající situace.

8. Odpovědné nakupování

Subjekty, které působí na festivalu, jsou seznámeny s environmentálním kodexem a v rámci své firemní odpovědnosti budou vyvíjet úsilí k odstraňování negativní dopadů své činnosti.

Účastníky festivalu prosíme o podporu místní infrastruktury. Nákupem produktů s environmentální nebo sociální přidanou hodnotou můžete podpořit dobrou věc a zároveň mít z toho i vlastní užitek.

Děkujeme! 


Newsletter captcha